postsnook - วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง ลงโฆษณาฟรี สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ   Check Page Rank
postsnook   พื้นที่ลงโฆษณา
กรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (9-27 ก.ย.56)
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 929 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ บาท
ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2556
 
กรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (9-27 ก.ย.56)

 ลักษณะงาน :
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 อัตรา :
  ไม่ระบุ อัตรา
 
 เงินเดือน :
  ไม่ระบุ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ทุกสาขา
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
  9-27 กันยายน 2556
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 

รายละเอียด

กรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (9-27 ก.ย.56)

 

ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cgd.go.th

ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
1. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
5. การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายใน
องค์การ และการบริหารงบประมาณ
6. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

 

วันที่รับสมัคร 9-27 กันยายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :   กรมบัญชีกลาง
 ที่อยู่ :   ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด 10 10400
 เบอร์โทรศัพท์ :   02-127-7000, 02-270-6400
postsnook  
Copyright © 2012 postsnook All right reserved
นโยบายการให้บริการ ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
ทำเว็บราคาถูก