postsnook - วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง ลงโฆษณาฟรี สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ   Check Page Rank
postsnook   พื้นที่ลงโฆษณา
กรมราชทัณฑ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (เรือนจำกลางปัตตานี)
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 1064 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ บาท
ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2556
 
กรมราชทัณฑ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (เรือนจำกลางปัตตานี)

 ลักษณะงาน :
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (เรือนจำกลางปัตตานี)
 
 อัตรา :
  ไม่ระบุ อัตรา
 
 เงินเดือน :
  ไม่ระบุ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย
 อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ทุกสาขา
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
  วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 

รายละเอียด

 
ชื่อตำแหน่ง : นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (เรือนจำกลางปัตตานี)
อัตราเงินเดือน : 13,300 - 14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านราชทัณฑ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ มาตรการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับด้านทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของทางราชการ 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินงานทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติในเรือนจำและสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการที่กำหนด 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรฐานหลักสูตร กิจกรรม และคุณสมบัติผู้ต้องขังตลอดจนจัดการศึกษา อบรม พัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาจิตใจ และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อการบำบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
(4) ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถิติผู้ต้องขังเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน 
(5) ดำเนินการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีผู้ต้องขังกระทำผิดวินัยและเสนอแนะการลงโทษทางวินัยดังกล่าว 
(6) ดำเนินการจัดทำเอกสาร บทความ กิจกรรมต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ร่วมกันของข้าราชการและผู้สนใจ 
(7) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับกิจการราชทัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ติดตามความก้าวหน้าของทัณฑวิธีภายในประเทศและต่างประเทศ และเสนอแนะให้นำวิธีการที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ของประเทศไทย 
(8) ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นอยู่และจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติและเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด 
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของเรือนจำ หรือสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และมาตรการที่กำหนด 
(10) ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ ตามระบบโครงสร้างเวรรักษาการณ์ของเรือนจำ หรือสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
 
ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ด้านการบริการ 
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้ชีวิตในเรือนจำแก่ผู้ต้องขังเข้าใหม่ และตักเตือนเมื่อผู้ต้องขังจะกระทำผิดกฎ ระเบียบ หรือกระทำผิดวินัย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ 
(3) ปรับปรุงและพัฒนางานบริการประชาชนที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบงานราชทัณฑ์ 
 
ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือนจำกลางปัตตานี มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตราย ในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
 
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :   กรมราชทัณฑ์
 ที่อยู่ :   222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด 12 11000
 เบอร์โทรศัพท์ :   02-967-2222
postsnook  
Copyright © 2012 postsnook All right reserved
นโยบายการให้บริการ ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
ทำเว็บราคาถูก